Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leveringsplicht en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de afnemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten en afnemers aanbiedt.
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 
Dining Deco

M.J.C. Kroot
Petrus Dondersplein 24
5271 AA Sint-Michielsgestel
06-21866299 

E-mailadres: info@diningdeco.nl

KvK-nummer: 52481700

Btw-identificatienummer:  NL001750784B85

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Dining Deco en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Dining Deco en afnemer.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de afnemer zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem of haar het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. Als Dining Deco gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze eigendom van Dining Deco of heeft Dining Deco toestemming van de eigenaar om deze te gebruiken. Afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van onze aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de ondernemer en afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de afnemer te raadplegen is;
 • de manier waarop de afnemer, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem of haar in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan Dining Deco zich heeft onderworpen en de wijze waarop de afnemer deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Dining Deco langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Dining Deco passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal Dining Deco daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Dining Deco kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al de feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Dining Deco op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is deze gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Dining Deco zal bij het product of dienst aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van Dining Deco waar de afnemer met klachten terecht kan; Petrus Dondersplein 24, 5271 AA Sint-Michielsgestel
Mail adres: info@diningdeco.nl   Telefoonnummer: 06-21866299

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; zie verzend- en retourbeleid of klik hier.

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Dining Deco deze gegevens al aan de afnemer heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de afnemer aangewezen en aan Dining Deco bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - in de originele staat en verpakking aan Dining Deco retourneren, conform de door Dining Deco verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Kijk hiervoor op onze pagina verzend- en retourbeleid.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de afnemer zich richten naar de door Dining Deco bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Zie formulier herroeping in de mail van je bestelbevestiging.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van retour zenden voor zijn rekening.
 2. Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal Dining Deco dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Dining Deco kan het herroepingsrecht van de afnemer uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Dining Deco dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door Dining Deco tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de afnemer;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of valuta koerswijzigingen.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Dining Deco producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Dining Deco dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. Dining Deco staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Dining Deco er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Dining Deco, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de afnemer op grond van de overeenkomst tegenover Dining Deco kan doen gelden.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. Dining Deco zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan Dining Deco kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Dining Deco geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 21 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk binnen 5 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Dining Deco het bedrag dat de afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Dining Deco zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen en je hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Indien je bestelling zoek raakt bij de post is  Dining Deco verantwoordelijk.

 

Artikel 12 - Duurtransacties

 1. De afnemer kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan ten allen tijden opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de afnemer de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

 

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de afnemer de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan afnemer mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Met uitzondering van producten die rechtstreeks in de webshop worden besteld of het maatwerk betreft. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan Dining Deco te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de afnemer heeft Dining Deco behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. Dining Deco beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Dining Deco, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd. Toch uiterlijk 14 dagen na levering.
 3. Bij Dining Deco ingediende klachten worden normaal gesproken binnen een termijn van 3 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Dining Deco binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Dining Deco en afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 16 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de afnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Dining Deco is niet aansprakelijk voor eventuele schade door (verkeerd) gebruik van een van onze artikelen in welke vorm dan ook.

WIL JIJ EEN VERMELDING OP WWW.DINING DECO.NL?

STUUR DAN JE REVIEW MET EEN MOOIE VIERKANTE FOTO VAN JE DINING DECO PRODUCT NAAR: INFO@DININGDECO.NL

Top service!

Ik had de knijpermenukaarthouder bij een collega gezien, gelijk dezelfde dag contact opgenomen. Maroesja kwam binnen een paar dagen al langs op de zaak en heeft van alles laten zien en de diverse mogelijkheden uitgelegd. Uiteindelijk gekozen voor de kleinere rechthoekige tafelvariant om onze menukaarten te presenteren, met ons logo erop. Binnen anderhalve week werden deze al geleverd, top service! We krijgen er ook veel positieve reacties op.

Stefan van Oss

Leuke & Praktische tafelplankjes

Het zijn leuke en
praktische tafelplankjes.

Deze werden voor ons op
maat en model gemaakt, in combinatie met de leuke aankleding.

Onderlinge samenwerking is prettig en een goede service.

Ivo Huisman

Mooi product

We zijn begonnen met één zaal en ons team is erg blij met deze aanwinst. Ook onze gasten reageren enthousiast. De kans is dan ook groot dat we in meerdere zalen onze restaurant tafels aan gaan kleden met de tafeldecoraties van Dining Deco.

Peter Raaijmakers - General Manager

Een prachtig “sieraad” op onze tafels

Heel fijn geholpen door Maroesja. Ze kwam zélf kijken wat voor plankje in onze zaak het geschiktst zou zijn en denkt mee met eventuele toevoegingen. Ook snel geleverd zodat we ze met de Kerst al konden gebruiken.

Uiteindelijk een prachtig “sieraad” op onze tafels en al veel leuke reacties van onze klanten gehad !!

Dank je wel Maroesja!

Monique & Will

Fijne samenwerking

Maroesja denkt mee en
brengt zelf ook leuke verfrissende ideeën aan voor de tafeldecoratie/planken. Ze neemt ook echt de tijd ervoor en vraagt goed naar
de wensen van de klant. De snelheid van de levering viel ons ook zeker niet tegen.

Wij zijn blij met de fijne samenwerking. 

Marjolijn de Jong

Chique plankjes

Wij zijn super tevreden over de flexibele samenwerking met Maroesja. Er wordt uitstekend meegedacht en duidelijk en snel gecommuniceerd. Ook onze
gasten zijn altijd erg enthousiast bij het zien van de chique plankjes. Tevens zijn ze van erg goede kwaliteit en heel praktisch met het poetsen van de tafels. Je tilt gemakkelijk in een keer alle tafelattributen omhoog.

Een hele mooie toevoeging in onze Brasserie.

Puck & Judy

Super enthousiast!

Wij zijn super enthousiast over Maroesja. We werden door een kennis voorgesteld aan haar. Ze had diverse modellen meegenomen en alles was mogelijk. Uiteindelijk de keuze gevallen op de ronde houten plank waar genoeg plek is voor peper, zout, kaars en dranken/hapjes kaart. Opgeleukt met een grote knijper en een bloemetje. Zo hebben we nu iets super leuks en origineels op onze tafels staan. Kei bedankt Maroesja.

Cindy Verhoeven

Prettige samenwerking

Een paar jaar geleden kwamen we in contact met Maroesja en sindsdien levert ze vanuit haar bedrijf Knijpertjes.nl onze gepersonaliseerde knijpers die we als bedankje aan onze gasten meegeven. Inmiddels hebben we ook onze restaurant tafels voorzien van haar tafeldecoraties die ze voor ons heeft samengesteld. Erg blij met de prettige samenwerking!

Kim & Steef Spanjer

Terras tafeldecoratie

Na onze goede ervaring met de tafeldecoratie binnen hebben we ze ook voor buiten besteld. Samen met Maroesja hebben we gekeken wat op ons terras het beste past en ook het beste blijft staan bij veel wind. De mooie plankjes zijn nu extra verzwaard en weer op maat gemaakt voor ons terras waardoor alle attributen bij veel wind goed blijven staan. Hiermee hebben we ons terras binnen enkele minuten mooi en netjes opgebouwd wat veel gezellig uitstraalt naar onze gasten toe. Nogmaals super tevreden!

Puck - Bedrijfsleidster Brasserie Thuys

Heel erg tevreden

Wat een fijne samenwerking met Maroesja, en wat heeft ze een leuke producten! Denkt mee met ons en komt zelf met leuke ideeën. Ik ben heel erg tevreden met de Dining Deco tafeldecoraties die wij op het terras en in ons restaurant hebben staan, de bloemetjes die erin gaan kunnen we met het seizoen aanpassen!

Ook krijgen we veel complimenten van gasten en natuurlijk collega’s.

Femke Aarts - Restaurant Manager

Van der Valk Hotel ’s-Hertogenbosch - Vught